Oferta

 • projekty budowlane (w tym projekty zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-budowlane) wraz z pozostałymi opracowaniami tj. projekty wykonawcze, projekty technologiczne, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy, operaty  dendrologiczne, szacunki brakarskie, etc.;
 • karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, raporty oddziaływania przedsięwzięć na obszar NATURA 2000, dokumentacje do zgłoszeń wynikających z art. 118 ustawy o ochronie przyrody i ewentualnego uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia robót, etc.;
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, na szczególne korzystanie, usługi wodne, jak również na legalizowanie istniejących urządzeń wodnych; dokumentacje do zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo wodne;
 • opracowania studialne, koncepcje programowo-przestrzenne, analizy.
 • obliczenia hydrologiczne dla określania średnic przepustów, światła mostów, doboru mocy MEW, wielkości i możliwości budowy stawów hodowlanych czy rekreacyjnych, etc.;
 • dokumentacje dla prac modernizacyjno-remontowych wymagających zgłoszenia;
 • dokumentacje przedprojektowe;
 • opracowania naukowo-inżynierskie;
 • projekty odwodnień tymczasowych – na czas budowy;
 • projekty kanalizacji deszczowej;
 • ekspertyzy i opinie techniczne, analizy formalno-prawne i opinie hydrologiczne, modelowanie matematyczne układów hydraulicznych i hydrologicznych.